ชมเมืองมรดกโลก ไท่หยวน อู่ไถซาน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี 6 วัน 5 คืน

เดินทาง: 20-25 กันยายน 2562

38,800 บาท

ชมถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ” สวยงามดั่งปราสาทต้องมนต์ ถ้ำพุทธศิลป์ หนีร้อนไปชมถ้ำเย็นตาเย็นใจ ชมผลงานประติมากรรมฝีมือจิตรกรเอกผู้ยิ่งใหญ่


เขาหลูซาน


เขาหลูซาน (จีนตัวเต็ม: 廬山; จีนตัวย่อ: 庐山) หรือ เขาหลู คือแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซี ประเทศจีน เป็นหนึ่งในสถานที่ศูนย์กลางทางจิตวิญญาณทั้งศาสนาพุทธ ลัทธิขงจื๊อ และเต๋าของวัฒนธรรมจีน  เขาหลูซาน เป็นเทือกเขาเก่าแก่ ที่เป็นจุดศูนย์รวมสำคัญทาง วัฒนธรรม การศึกษา การเมือง และศาสนา อันได้แก่ พุทธ เต๋า อิสลาม ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ นิกายออร์โธด็อกซ์ และนิกาย โรมันคาทอลิก และความพิเศษที่โดดเด่นที่สุดแห่งเขาหลูซาน ที่ซึ่งเป็นแหล่งรวมของศาสนาสำคัญทั้ง 6 นี้ กล่าวได้ว่า หาไม่ได้อีกแล้ว ณ เขตแคว้นแดนใดในโลกหล้าได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ “อุทยานแห่งชาติเขาหลูซาน” ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 20 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ที่เมืองเมรีดา ประเทศเม็กซิโก

เขาหลูซาน