พรีเมี่ยมทัวร์ ผู่โถซาน เสวี่ยโต้วซาน เมืองโบราณอูเจิ้น

ตำแหน่ง: เซี่ยงไฮ้ เดินทาง: 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 62
41,900 บาท

ไหว้พระเสริมสร้างมงคลชีวิต นอนบนเกาะผู่โถวซาน เกาะแห่งพระโพธิสัตว์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมสุดยิ่งใหญ่

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง 26 – 31 ตุลาคม 2562
เที่ยวพรีเมี่ยม พร้อมรับบุญเต็มๆ นมัสการสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ งดงามที่สุดในเกาะผู่โถวซาน

  • นำชม จูเจียเจียนจุดชมวิวระดับชาติผ่านสะพานข้ามอ่าวหังโจว
  • เที่ยว เกาะผู่ถัวซาน ซึ่งเป็นสถานที่ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
  • นำชม วัดผู่จี้ซื่อ นมัสการพระพุทธรูป เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 แห่งผู่ถัวซานอายุมากกว่า 900 ปี
  • เที่ยว วัดฝ่าวี่ นมัสการ พระแม่กวนอิมแห่งทะเลใต้ ยืนเด่นตระหง่า ในเกาะผู่โถวซาน
  • เที่ยว อุทยานเสวี่ยโต้วซาน วนอุทยานแห่งชาติระดับ AAAA ตั้งอยู่ใจกลางของภูเขา
  • เที่ยว บ้านเก่าเจียงไคเช็ค สร้างในสมัยราชวงศ์ชิง มีอายุมากกว่า 90 ปี ซึ่งเป็นบ้านของหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋ง
  • เที่ยว ทะเลสาบตงหู ทะเลสาบขนาดเล็กแห่งมณฑลเจ้อเจียง แต่เต็มไปด้วยทิวทัศน์ที่แปลกซึ่งหาทะเลสาบที่ไหนมาเทียบเทียมมิได้
  • นำท่าน ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น ความโดดเด่นและความเก่าแก่นับพันปีของสายน้ำที่ไม่เคยหลับไหล

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง