ทัวร์เส้นทางสายไหม หลันโจว จางเย่ เจียอี้กวน ตุนหวง 8วัน

ตำแหน่ง: ตุนหวง เดินทาง: 20-27 มิ.ย. 2562ตำแหน่ง: หลันโจว เดินทาง: 20-27 มิ.ย. 2562ตำแหน่ง: เจียยี่กวน เดินทาง: 20-27 มิ.ย. 2562
38,800 บาท

หุบเขาสายรุ้งจางเย่ กำแพงเมืองเจียอี้กวน ขี้อูฐชมโอเอซิสกลางทะเลทราย มรดกโลกถ้ำโมเกาคู

รายละเอียดทัวร์จีน

มรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ เส้นทางการค้าโบราณเชื่อมเอเชียสู่ยุโรป

กำหนดการเดินทาง    ออกเดินทำงทุกวันพฤหัสบดี
16 – 23 พฤษภาคม / 6 – 13 มิถุนายน / 20 -27มิถุนายน 2562
11 – 18 กรกฎาคม / 8 – 15 สิงหาคม 2562
5 -12 กันยายน / 19 – 26 กันยายน 2562
10 -17 ตุลาคม / 17 – 24 ตุลาคม 2562

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง